สรุปการจอง

พ่นยาป้องกันปลวก พื้นที่รอบบริเวณบ้าน 50 ตารางวา
ค่าบริการ
2000 บาท
รวม
2000 บาท
ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วัน เมื่อลูกค้าได้จองวันเวลาเรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระค่าบริการให้ครบถ้วน ก่อนวันนัดอย่างน้อย 48 ชม. หากท่านไม่ชำระภายในเวลาดังกล่าว ถือว่า การนัดจองของท่านถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

2. เมื่อท่านจองวันเวลาและชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรณีต้องการเลื่อนวันนัด ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชม.

3. ลูกค้าสามารถแจ้งเลื่อนวันนัดออกไปได้สูงสุด ไม่เกิน 30 วัน

4. หากต้องการยกเลิกการนัดหมายและขอรับเงินค่าบริการคืน ให้แจ้งล่วงหน้า 48 ชม. ก่อนถึงวันเวลานัด

5. การยกเลิกนัดหมาย ทาง บจก.แม่บ้านโปร จะคืนค่าบริการที่ท่านชำระแล้วเพียง 50% เท่านั้น และจะโอนคืนภายใน 25 วัน หลังจากได้รับแจ้งยกเลิก

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ให้สอบถามจาก บจก.แม่บ้านโปร ได้ทันที ลูกค้า ได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้แล้ว จึงสั่งจองบริการจากเรา

ยืนยันการจอง

สถานที่ปฎิบัติงาน
วันที่ให้ไปบริการ *
เวลา *
รายละเอียด
หมายเหตุ
ชื่อ - นามสกุล ผู้จอง *
ที่อยู่ให้ทำความสะอาด *
เบอร์โทร * - เบอร์โทรของท่าน จะเป็นชื่อสำหรับเข้าระบบ โดยอัตโนมัติ
- กรอกเบอร์โทร 10 หลัก
รหัสผ่าน * - รหัสผ่าน ต้องมี 6 หลักขึ้นไป เช่น MyPassWord999